تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - چهارمین جلسه كارگاه آموزشی PMBOK

چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK  در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.