تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا

دومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK چهارشنبه مورخ 27 مرداد در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.