تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - جزوه جلسه اول کارگاه آموزشی مدیریت پروژهPMBOK معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا

اولین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK با حضور معاونین، روسای گروه و کارشناسان ادارات کل و دفتر مهندسی و نظارت معاونت  فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا چهارشنبه مورخ 20 مرداد در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.