تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه پیام نور

لطفا نکات زیر را در ارائه تمارین مورد توجه قراردهید:

  • تمرین را در فرمت فایل ورد ارائه دهید.
  • مشخصات کامل خود شامل نام و نام خانوادگی و عنوان درس مربوط
  • پاسخ صحیح هر سوال مشخص گردد.

موفق باشید