لیست بخش هشتم مقالات مدیریت پروژه سایت


 • بهینه سازی زمان بندی در گودبرداری با سیستم نیلینگ

 • نگرش آینده سازی به برنامه ریزی پروژه ، ضرورت دستیابی به پروژه ناب

 • تاثیر یادگیری بر مسیرهای بحرانی پروژه در سازمان های پروژه محور

 • بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق ارزش حاصله و مهندسی ارزش

 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی  پروژه های عمرانی کشور

 • نقش پورتال پروژه در مدیریت پروژه های عمرانی( مطالعه موردی پورتال پروژه سدونیروگاه سیمره)

 • ارزیابی حوادث کاری در پروژه های عمرانی

 • Status of Project Management Training in Iran Prerequisites, Approaches and Results

 • مستند سازی از طراحی تا اجرای بهینه نمای سبک ساختمان بر مبنای استانداردPMBOK

 • مدیریت ارزش سبز

 • نگاه فرآیندی- ابزار فرآیندی: چالش بنیادین نظری در دانش مدیریت پروژه امروز

 • بررسی علل شکست پروژه هایIS/ ITو ارائه راهکارهای کاربردی

 • روش کالمن فیلتر، ابزاری برای پیش بینی زمان پروژه های ساخت

 • How can EPC contract facilitate and being benefited for project stakeholders

 • یک الگوریتم ترکیبی برای تخمین زمان و هزینه  پروژه های تولید نرم افزار در شرایط فازی

 • EPC نقد و بررسی شرایط تخصیص نامناسب مسئولیت به پیمانکار، در قرارداد

 • شیوه های تجهیزسرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژههای زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران

 • انتخاب مجریان پروژه های پژوهشی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه ای

 • بررسی فرصتها، چالشها و ریسکها در اجرای پروژه های برون مرزی

 • مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساخت داخلی و طرح و ساخت صنعتی ( 5490 ) در حوزه تغییرات در پروژه

 • برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژههای خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی

 • بررسی معیارهای کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور

 • رویکردی در انتخاب یک مدل مناسب برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه  به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

 • روشی برای نیازسنجی و بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

 • متدلوژی مرحلهای کسب شایستگی و پیاده سازی عناصر شایستگی سازمان

 • تحلیل نرم افزاری راندمان از دست رفته پروژه

 • ارزیابی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با رویکرد فازی، مطالعه موردی: پروژه های تحقیق و توسعه

 • ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی

 • کاربرد روشهای شبیه سازی پیشامد گسسته و پیوسته در پروژه های ساخت و مقایسه تطبیقی آنها

 • تخصیص بهینۀ کمی ریسک برخورد به زون ریزشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

 • مدلسازی بهره وری نیروی انسانی درصنعت ساخت با رویکرد پویایی سیستمی

 • شناسایی عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمانهای پروژه محور

 • مسئولیت پایدار  HSE در پروژههای نفت و گاز

 • بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری بزرگ

 • مدیریت پروژه های توسعه روستایی در ایران، با تأکید بر مدیریت مشارکتی

 • بهبود شیوه های ارزیابی مدیریت پروژه( مطالعه موردیشرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری)

 • تحلیل مشارکت دولتی- خصوصی ( Public- Private Partnership) در پروژههای زیربنایی ایران

 • مقایسه تطبیقی تعهدات و مسئولیتهای طرفین، در انواع قراردادهای طرح وساخت و EPC داخلی و فیدیک

 • طراحی مدل خودارزیابی افراد در پروژه های فناوری اطلاعات

 • مدیریت استراتژیک ومدیریت پروژه در تدوین الگوی ستاره ای برنامه ریزی و اجرای سیستم های اطلاعاتی

 • طراحی نقشه راه پیاده سازی مدیریت پروژه در صنعت خودروسازی

 • نظام جامع و بومی شده مدیریت مناقصات و پروژه های IT بر بستر IT . مطالعه موردی : نظام مدیریت مناقصات و مدیریت پروژه های شرکت آریا همراه

 • انتخاب سند پروژه با رویکرد کاهش ریسک

 • ارتباط کسب وکار اصلی پیمانکاران ساخت با مدیریت پروژه

 • پارامترهای تاثیرگذار در تهیه مدل مالی پروژه های فرودگاهی . مطالعه موردی : ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی

 • تحلیل چارچوب بهینه مطالعات امکان سنجی با رویکرد پروژه های زیر ساختی ورزشگاهی

 • مدیریت بنگاهی پروژه (EPM) و نگاه راهبردی به پورتفولیوی پروژه در شرکتهای دارنده

 • بررسی قراردادهای مهندسی ، تدارکات و ساخت (EPC) و بیع متقابل در قوانین ایران

 • اهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه ها

 • مدلسازی تعیین استراتژی تامین منابع مالی با ترکیب عدد اولویت ریسک (RPN) در برنامه ریزی آرمانی

 • نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه

 • ارائه مدل فازی ارزیابی تعالی فرایندهای مدیریت پورتفلیو

 • ارائه یک مدل فرایندی جهت پیاده سازی نظام مدیریت پورتفولیوی پروژه در شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی

 • بررسی تاثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پویایی سیستم

 • مطالعه موردی قرارداد نسل سوم بیع متقابل در میدان نفتی جفیر

 • مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه از طریق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

 • اهمیت گروه های دانش پروژه در طبقه های شغلی مدیریت پروژه

 • مقایسه تطبیقی مدلهای فرایند مدیریت ذینفعان

 • عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه

 • نیروی انسانی انعطاف پذیر به عنوان استراتژی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور

 • بررسی تاثیر مدیریت ذینفعان در طرح انتقال آب زاینده رود به کاشان

 • تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی نظریه انتظار در کارگاه های ساختمانی شهر تهران

 • بررسی عوامل موثر مدیریت دانش بر موفقیت پروژه در مورد پروژه های شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

 • ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه PrinceII

 • رویکرد جدید به منظور تعیین مسیربحرانی در شبکه فعالیتها

 • شناسایی عوامل موثر در بروز ریسک در طرح های عمرانی استانهای زنجان و تهران

 • شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل تاثیرگذار در موفقیت پروژه های عمرانی با استفاده از مدل های تعالی و ارزیابی عملکرد

 • رسیدن به جواب بهتر در مدت زمان کمتر در حل مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع توسط الگوریتم ژنتیک غیرتصادفی

 • مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن

 • بکارگیری شاخص طلایی در ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی

 • ارائه مدلی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های دریایی

 • ارائه یک الگوی برون سپاری در شرکتهای پیمانکاری عمومی (GC) براساس PMBOK2008

 • استفاده از رویکرد فازی در تعیین اندازه بافرهای زمانی در مدیریت زنجیره بحرانی پروژه

 • باز طراحی فرایند مدیریت سبد پروژه های شهری با استفاده از مدل OPM3 و استاندارد PMBOK

 • توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه

 • شناسایی و مقایسه زمان بندی تاخیر و زمان بندی بدون تاخیر جهت استفاده بهینه از منابع پروژه

 • شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه های ساخت

 • مدیریت ریسک در پروژه قطار شهری اهواز

 • پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه طراحی شبکه گازرسانی برازجان

 • ارزیابی کمی ریسک در پروژه ساخت تونل امیرکبیر

 • بررسی سیستم مدیریت هزینه ، بودجه بندی و محاسبه بهای تمام شده پروژه ها در شرکتهای تولید محور سازنده قطعات خودرو و ارائه راهکار

 • کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن

 • فرایند کنترل هزینه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده

 • ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی براساس استاندارد PMBOK

 • بهینه سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان با استفاده از الگوریتم PSO

 • استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه های 35 ماهه پارس جنوبی

 • آسیب شناسی شرایط عمومی پیمان EPC (نشریه 5490) در قراردادهای نفت و ارائه راهکار

 • بررسی و طبقه بندی ریسک های صنعت ساخت و ساز بر حسب میزان تاثیر پذیری از سیستم های مختلف اجرای پروژه

 • ریشه یابی دعاوی پیمانکاران عمرانی با رویکرد پیشگیری در مرحله واگذاری قرارداد

 • شفاف سازی فعالیتها در مدیریت پروژه : رویکرد سیستم خاکستری

 • تحلیلی بر مدلهای استراتژی قیمت پیشنهادی پیمانکاران ساخت در مناقصات رقابتی

 • مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی

 • مروری بر قراردادهای دستاورد غیر قطعی و کاربرد آنها در قراردادهای ساخت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات