لیست بخش پنجم مقالات مدیریت پروژه سایت
 • بررسی و ارزیابی کیفی ریسک پروژههای عمرانی با رویکرد فازی

 • شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژههای نیروگاهی مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات

 • معرفی متدولوژی دایره ای ذینفعان ( Stakeholder Circle Methodology ) و کاربرد مدل عملی برای مدیریت ذینفعان در پروژه های برون سپاری حوزه شهرداری

 • EPC امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های

 • شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات در رویارویی با مناقصات

 • Studying the deployment of PM Office in Project- Based Organizations

 • ظرفیت سازی های لازم برای موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژه های بین المللی

 • معرفی مدل انتخاب پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی آرمانی

 • بررسی استراتژی شرکت در مناقصات و ارائه چارچوب برای شرکت های پیمانکاری بزرگ؛ با رویکرد مدیریت سبد پروژ ه ها

 • مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی

 • طراحی یک مدل برای ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه ها ( مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه CPM3)

 • مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور

 • EPC بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های

 • ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری در انتخاب بهترین تامین کننده با دو رویکرد AHP , ANP

 • استفاده از الگوریتم ژنتیک و قوانین تقدمی برای حل مساله زمانبندی چندپروژهای با محدودیت منابع محدودیت منابع

 • Organizational Project Management Implementation in Iranian Project Practitioners

 • فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینهی تیمهای پروژه- محور مجازی

 • بررسی عوامل خزش محدوده در پروژه های نیروگاهی با توجه به استاندارد PMBOK

 • ارائه دیدگاهی مدیریت گرا در تعیین درجه اهمیت فعالیت ها و رتبه بندی آنها

 • A fuzzy regression decision methodology for Six Sigma projects selection

 • تعیین سطح بهینه اختصاص منابع عملیاتی به پروژه

 • Angular Fuzzy Fault Tree Analysis for Construction Projects Delay

 • A memetic algorithm for the resource- constrained project scheduling problem

 • کاربرد توزیع وایبل به عنوان توزیع حاکم بر مدت زمانِ فعالیت ها در روش پرت

 • ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده ( EVMS)

 • Project Time Management as a Critical Risk for S. T. P. C Project

 • بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر

 • ارزیابی ریسک و عدم اطمینان در پروژه های سد سازی ایران با استفاده از روش AHP

 

 • ترکیب تکنیکهای CCM و EVM جهت مدیریت پروژه

 

 • ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور ( مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)

 • Assessing innovation and project performance by a hierarchical structural model

 • توسعه یک سیستم نوین زما نبندی پروژه در محیطهای احتمالی با مدیریت زنجیره بحرانی- مطالعه ی موردی در بخش فراساحل فاز 17 و 18 پروژه ی پارس جنوبی

 • عوامل بروز مغایرت در برنامه و عملکرد پروژه ها در سازمان های پروژه محور

 • ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های مهندسی با استفاده از روش DEMATEL ( مطالعه موردی پروژه فاز های 17 و 18 پارس جنوبی)

 • بررسی کمی تأخیرات در پروژههای عمرانی ملی

 • ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه ها

 • Data Mining in Construction’s Project Time Management - Kayson Case Study

 • عارضه یابی در چرخه عمر پروژه مبتنی بر نمودار علت و معلول و نمودار پارتو

 • نقدی بر برنامه ریزی رایج در طرحهای عمرانی با استفاده از فلسفه ساخت و ساز ناب ( lean construction)

 • آنالیز مسیر بحرانی منابع محدود بر پایه شبیه سازی رخدادهای گسسته و بهیه سازی گروهی اجزا

 • تخصیص منابع با استفاده از تغییر مدت فعالیتها در محدوده مجاز

 • Earliest Times of Events in Fuzzy Critical Path Analysis

 • برنامه ریزی پروژه با وجود منابع محدود بهوسیله الگوریتم ایمن

 • بررسی فرآیند مدیریت تغییرات در پروژه های نیروگاهی ( مطالعه موردی: شرکت مپنا)

 • پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی

 • طراحی پیکره دانش مدیریت پروژه برای پروژه های عظیم سرمایه ای کشور

 • ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و انالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران

 • ارائه مدلی مبتنی بر اعتماد جهت حل بهینه ادعا بین عوامل درگیر پروژه

 • بررسی عوامل بروز دعاوی در پروژه های زیربنایی ایران مطابق با استاندارد PMBOK

 • انتخاب سبد پروژه با ریسک بهینه مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای

 • بررسی و مقایسه چارچوب های اندازهگیری عملکرد ارائه شده برای شرکت های طراحی و مهندسی مشاور

 • Selecting Engineering Partner for EPC Projects; a Fuzzy AHP Approach

 • ارائه یک مدل مدیریتی برای انجام پروژه های فناوری اطلاعات در سطح ملی

 • معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی ( PPP )

 • در نظرگیری عدم قطعیت مقادیر کار در مناقصه نامتوازن

 • بررسی مشکلات پیمانکاران و افزایش مدت اجرای پروژه ها

 • مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه های شهری مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب

 • ضرورت حضور عامل مدیریت طرح (MC) در تعامل با شرکت های پیمانکاری عمومی و کارفرما در پروژه های عمرانی شبکه مخابرات سیار

 • As Project Management evolves a new set of issues is demanding attention

 • برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP - مطالعه موردی شرکت پیمانکاری

 • ارزیابی عملکرد پروژه های خاتمه یافته در سازمان های پروژه محور با استفاده از تکنیک SMART

 • پروژه های پیمانکاری و مهندسی: روشی براساس ارزش تحت ریسک برای تعادل سبد پروژه

 • ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوهسازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

 • بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK

 • نظام مدیریت پورتفولیو پروژه ( PPM) چیست و چرا؟

 • ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکرد غیرقطعی

 • رویکرد فرایندی یکپارچه به مدیریت درآمد در پروژه های ساخت

 • ارائه ی یک مدل ترکیبی فازی جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان پروژه ( مطالعه موردی در حوزه ی صنعت)

 • The Comparison Study of Project Success Models for Extending the Excellence in Projects

 • ریسک ها و فرصت های اجرای پروژه به روش کنسرسیوم با تاکید برچارت سازمانی

 • بررسی علل نا کارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار برتر با استفاده از مدل AHP

 • کاربرد روش منطق شهودی در مسئله انتخاب پروژه

 • ارزیابی دو مدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی

 • ارزیابی و انتخا ب پروژه با استفاده از یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر یک

 • ضرورت پذیرش پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs)

 • شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموعه قراردادهای B. O. T نیروگاه های برق کشور

 • اولویت بندی علل تاخیر بخش مهندسی و تدارکات در پروژه های توسعه پالایشگاه ها با رویکرد MADM

 • بررسی مدل های بالندگی در مدیریت پروژه و شناسایی خطوط راهنما جهت انتخاب مدل متناسب

 • Developing PEM using ICB standard to achieve Integrity & relationship between them

 • ارائه مدلی یکپارچه برای فرآیند مذاکره در قراردادهای بین المللی

 • تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

 • Application of 0-1 Fuzzy Programming in Optimum Project Selection

 • انتخاب روش مناسب اجرا پروژه های گازرسانی با استفاده از AHP و TOPSIS فازی

 • نقد و مقایسه شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین المللی ( ICE ، JCT و فیدیک ) از منظر تمدید زمان

 • ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام

 • انتخاب روش اجرای پروژه با استفاده از روش TOPSIS فازی سلسله مراتبی

 • طراحی نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش پروژه

 • ارائة مدلی سیستمی و چهارچوبی راهبردی برای مدیریت پروژه های توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرها

 • انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و تجمیع نظرات گروه

 • راهکارهای دستیابی به سرآمدی در مدیریت پروژه بامعرفی قراردادهای بین المللی NEC


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات