لیست بخش سوم مقالات مدیریت پروژه سایت

 • رویکرد بخش دولتی به مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه ها - ساختار و عملکرد

 • ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح MC در نظام های فنی و اجرایی رایج کشور

 • برنامه ریزی پروژه در سازمان های پروژه محور

 • برنامه ریزی استراتژیک شرکت های ساخت با استفاده از روش ترکیبی AWOT - مطالعه موردی شرکت پیمانکاری

 • مدلی نوین در متدولوژی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات - مطالعه موردی پروژه کارت سوخت

 • سیستم پشتیبان تصمیم گیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه

 • ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT  با رویکرد مدیریت ریسک های مالی

 • بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک

 • طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمان های پروژه محور

 • تغییر فرآیند تامین مالی پروژه های مشارکتی در نظام بانکی کشور ( مروری بر تجربه بانک صنعت و معدن )

 • رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه

 • ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمانهای پروژه محور

 • شناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا

 • Impact of Computer-mediated Communication on Virtual - Teams Performance: An Empirical Study

 • ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه با معیارهای فازی - مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه

 • پیاده سازی مدیریت زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت زمان و مدیریت عدم اطمینان در پروژه

 • ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت یکپارچه تهدیدها و فرصت ها با استفاده از سیستم دینامیک 

 • A project management risk model for developing countries

 • ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA  جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی

 • بررسی و مقایسه چارچوب های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی و شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت

 • ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی

 • project risks assessment by using mathematical theory of evidence under uncertainty conditions

 • بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه

 • شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های MEPCC  با به کارگیری روش Cognitive Mapping

 • Modeling and Simulation of Quality Management Process

 • PARTNERSHIPS BETWEEN GOVERNMENTS, FIRMS - COMMUNITIES, AND NEW SOCIAL MOVEMENTS

 • تجزیه تحلیل و تفاسیر مفاد فسخ ، خاتمه و تعلیق در شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه های عمرانی کشور

 • بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

 • طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی - مطالعه موردی

 • مدل تلفیقی از شاخص های کمی و کیفی جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ملی

 • افت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژه کشور

 • Choosing appropriate Project Delivery System by using ANP based - on the risk criteria

 • انتخاب پروژه با ریسک بهینه بر اساس روش GAHP  فازی

 • بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری - مطالعه موردی نیروگاه گازی جنوب اصفهان

 • ارزش در معرض ریسک ، متغیری جهت پیش بینی میزان سود ، مختص شرکت های چند پروژه ای

 • تعمیم الگوی طرح سیستم های سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژه های عمرانی

 • بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشور طبق روش های قرارداد مشروط و سرمایه گذاری مشترک

 • ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT - مطالعه موردی در حوزه شهرداری

 • ارائه یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیند کسب و کار برای شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت

 • تاثیر نرخ تورم در تحلیل ریسک پیش طرح فرآوردی پودر سیلیس در کشور

 • طراحی مدل اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی بر اساس تئوری بلوغ

 • بررسی مدل های بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمان

 • تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر در موفقیت اجرای طرح سد

 • بررسی مفهوم عدم قطعیت در پروژه  و چرایی و چگونگی مدیریت عدم قطعیت - فراتر از مدیریت فرصت ها و تهدیدات

 • اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور

 • همکاری پیمانکاران جزئ در تخصیص منابع مشترک با رویکرد نظریه بازی ها ی همکارانه

 • ارانه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه های عمرانی

 • مدیریت سبد پروژه  راهکاری بر کنترل نقدینگی پروژه های EPC

 • ارائه مدل برون سپاری در بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای فیدیک - مطالعه موردی پروژه  طراحی و اجرای خط 7 متروی تهران

 • ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی بر اساس PMBOK 

 • تعیین نقاط ضعف و قوت پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز ایران بر اساس شاخص های اصلی موفقیت پروژه  ها

 • بررسی دلایل فسخ  قراردادهای پروژه  های فنی و ساختمانی - مطالعه موردی پروژه  های فنی و ساختمانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 • ارائه یک مدل مالی ربای پروژه های BOT آزادراهی ایران

 • برنامه ریزی پیمانکاران جز در پروژه های ساحت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه

 • ارائه مدلی تلفیقی برای تعیین عوامل و محدوده موفقیت پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط 

 • تقابل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی ایران و شرایط تامین مالی به شیوه قرضی با استفاده از وام با اعتبار صادراتی

 • بازشناخت عوامل موثر در ناکامی پروژه های فناوری اطلاعات

 • اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه  در مدل OPM3  با استفاده از روش AHP

 • مقایسه رویکردهای مختلف تحلیل ریسک در انتخاب سبد پروژه ها

 • مقایسه تطبیقی بین مدل های بلوغ مدیریت پروژه  و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکت هایی با ساختار پیماتکاری عمومی

 • بهینه سازی در اولویت بندی سبد پروژه ها با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی

 • تاثیرنظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخش ICT کشور

 • Cultural Issues in Multi - cultural , Mega-Project Environments

 • توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3 در شرکت مپنا

 • طراحی سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

 • انتخاب سیستم اجرای پروژه بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک

 • بررسی دلایل افزایش هزینه در طرح های عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 • تعیین مسیر تعالی سازمان با استفاده از مدل OPM3

 • ارائه متدولوژی برای طراحی ساختار سازمانی و شرح مسئولیت ها بر اساس استاندارد مدیریت پروژه

 • مقدمه ای بر روانشناسی مدیریت پروژه

 • مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات

 • شاخص های کلیدی در ارزیابی حدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو

 • بررسی اثر نظریه منحنی یادگیری در عملکرد گروه های کار در یک کارگاه در ایران

 • ارتقای سیستماتیک فرآیندهای مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه CMMI

 • ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 2004

 • ماتریس تعالی سازمان های پروژه محور

 • ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش در بانک های اطلاعاتی

 • مدلی برای مدیریت پروژه های تکامل کیفیت خدمات الکترونیکی فناوری اطلاعات

 • بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفتده از نرم افزار satraPM

 • مروری بر روش های ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روش های ارزیابی در انتهای پروژه

 • تفکر ناب در مدیریت پروژه های ساخت و ساز

 • ارزیابی عملکرد افراد با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های فازی در بخش مهندسی

 • بررسی بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد کارگاهی با در نظر گرفتن این روش

 • دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

 • ارائه یک متدولوژی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت موثر منابع انسانی منطبق با PMBOK

 • استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقا سطح بهره وری منابع انسانی

 • مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

 • طراحی متودولوژی مدیریت پروژه PMM با استفاده از متودولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم های SSADM بر پایه استاندارد PMBOK

 • بررسی موجودیت دفتر پروژه PMO (Project Management Office)در ایران - رویکرد توصیفی

 • الگوی تحلیل ارزش حاصله در سبد پروژه ها

 • بررسی اثر زمان در ریسک فعالیت ها

 • مدیریت ریسک پروژه های BOT  نیروگاهی - در مرحله بهره برداری

 • ارزیابی فازی علل افزایش زمان ( تاخیرات ) در پروژه های سد سازی کشور

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic